Covidence

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Covidence

Covidence is an online tool you can use for systematic literature reviews. The tool can facilitate the screening process, i.e. the selection of studies to include or exclude in your review.

The tool supports many parts of the workflow of a systematic review:

It is possible to invite collaborators to your review in Covidence. There is a mobile optimizes version of Covidence.

Tips on how to get started: https://support.covidence.org/help
Video tutorials for actions in Covidence: www.youtube.com/channel/UCgr_cyJlrKYBjxjyMe2z9mw/videos

Please use your @med.lu.se, @lu.se or @student.lu.se address, when you register.


Covidence är ett onlineverktyg du kan använda för systematiska litteraturöversikter. Verktyget kan underlätta urvalet av vilket material som ska inkluderas eller exkluderas i översikten.

Verktyget ger stöd i många delar av arbetsprocessens:

  • Selektion av material som ska ingå i översikten
  • PRISMA flödesdiagram för urvalsprocessen skapas automatiskt
  • Kvalitetsgranskning och bedömning av risk för bias
  • Extraktion av data
  • Export av data till t ex RevMan, csv, EndNote.

Det är möjligt att bjuda in flera samarbetspartners till en review i Covidence. Det finns en mobiloptimerad version av Covidence.

Läs mer om hur du kommer igång med Covidence här: https://support.covidence.org/help
Videos som beskriver olika steg i Covidence: www.youtube.com/channel/UCgr_cyJlrKYBjxjyMe2z9mw/videos

Vänligen använd din @med.lu.se, @lu.se eller @student.lu.se-adress när du registrerar ditt konto.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.