Global Health (CABI)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Global Health (CABI)

Global Health is the only specialist bibliographic abstracting and indexing database dedicated to public health, completing the picture of international medical and health research by capturing key literature that is not covered by other databases.

Publications from over 100 countries in 50 languages are abstracted, and all relevant non-English-language papers are translated to give access to research not available through any other database.

The database's open serials policy and coverage of international and grey literature means that 40% of material contained in Global Health is unique to the database. Everything from proceedings, theses, electronic-only publications and other hard-to-find sources are included.

Global Health has a growing number of full text articles from journals, conferences, and reports.


Global Health är den enda specialistdatabasen dedikerad till folkhälsa som abstraherar och indexerar bibliografisk data och kompletterar därmed bilden av internationell medicinsk och hälsoforskning genom att fånga nyckellitteratur som inte omfattas av andra databaser.

Publikationer från över 100 länder på 50 språk är insamlade, och alla relevanta icke-engelskspråkiga artiklar översätts för att ge tillgång till forskning som inte är tillgänglig via någon annan databas.

Databasens policy för öppna serier och täckning av internationell och grå litteratur innebär att 40% av materialet i Global Health är unikt för databasen. Allt från förfaranden, avhandlingar, publikationer som endast är elektroniska och andra svåråtkomliga källor ingår.

Global Health har ett växande antal fulltextartiklar från tidskrifter, konferenser och rapporter.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.