JUNO

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

JUNO

JUNO contains all Swedish applicable laws and regulations, as well as Karnov comments on these, case law and legislative history. The database also cover EU law, government regulations, the bibliography Rättspraxis i litteraturen, news, Norstedt Juridik's legal comments, Lexino legal analyzes, e-books (not including course literature and teaching materials), and journal articles in full text from a selection of Swedish legal journals.

Note that judgments from district courts and administrative courts are not available.

Please note: this database is in Swedish only.


JUNO innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, samt Karnov-kommentarer till dessa, rättspraxis och förarbeten. I databasen finner du även förarbeten, EU-rätt, myndighetsföreskrifter, bibliografin Rättspraxis i litteraturen, nyheter, Norstedt Juridiks lagkommentarer, Lexino-rättsanalyser, e-böcker (vi har inte tillgång till kursböcker och läromedel), samt tidskriftsartiklar i fulltext från ett urval svenska juridiska tidskrifter.

Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.