Juridika Premium

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Juridika Premium

Juridika Premium contains Norwegian commentaries such as the Penal Code and Norwegian legal books in full text from Universitetsforlaget, from 2002 onwards. The database also contains journals in law and related subjects, for example Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Please note: To use the database you need to create an account. Register your account the first time you use the database.


Juridika Premium innehåller norska lagkommentarer så som Straffeloven samt norska juridiska böcker i fulltext från Universitetsforlaget från 2002 och framåt. Databasen innehåller även tidskrifter inom juridik och närliggande ämnen, exempelvis Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Observera: För att använda databasen behöver du skapa ett konto. Registrera kontot första gången du använder databasen


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.