CABI: CAB Abstracts & Global Health

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

CABI: CAB Abstracts & Global Health

CAB Abstracts is a bibliographic database within the subject of agricultural and applied life sciences. Particular attention is paid to the needs of developing countries. Among specific subjects covered: animal and crop husbandry, animal and plant breeding, biofuels, bioterrorism, leisure tourism, plant protection, genetics, forestry engineering, economics, veterinary medicine, human nutrition, and rural development. Coverage includes journals, books, conference proceedings, reports, theses and other kinds of literature published internationally.

Global Health is an international abstracting and indexing database dedicated to public health.


CAB Abstracts är en bibliografisk databas med fokus på jordbruk och tillämpad vetenskap. Särskilt fokus är lagt på utvecklingsländers behov. Exempel på specifika ämnen i databasen: agronomi, djur- och växtförädling, biobränslen, bioterrorism, turism, växtskydd, genetik, skogsbruksteknik, ekonomi, veterinärmedicin, folkhälsa och landsbygdsutveckling. Databasen täcker tidskrifter, böcker, konferensproceedings, rapporter, avhandlingar och annan litteratur som är internationellt publicerad.

Global Health är en internationell bibliografisk databas med fokus på folkhälsa.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.