IUCN: Red list of threatened species

IUCN: Red list of threatened species

The IUCN Red List of Threatened Species provides taxonomic data, conservation status and distribution information on plants and animals that have been globally evaluated using the IUCN Red List Categories and Criteria. This system is designed to determine the relative risk of extinction, and the main purpose of the IUCN Red List is to catalogue and highlight those plants and animals that are facing a higher risk of global extinction (i.e. those listed as Critically Endangered, Endangered and Vulnerable).

The IUCN Red List also includes information on plants and animals that are categorized as Extinct or Extinct in the Wild; on taxa that cannot be evaluated because of insufficient information (i.e., are Data Deficient); and on plants and animals that are either close to meeting the threatened thresholds or that would be threatened were it not for an ongoing taxon-specific conservation programme (i.e., are Near Threatened).


IUCN Red List of Threatened Species (IUCN:s rödlista över hotade arter) tillhandahåller taxonomisk data, bevarandestatus samt spridningsdata över växter och djur som har blivit globalt utvärderade med hjälp av IUCN:s rödlistekategorier och kriterier. Systemet är designat för att bedöma den relativa risken för utdöende, och huvudsyftet med IUCN:s rödlista är att katalogisera och lyfta fram de växter och djur som är i riskzonen för globalt utdöende (dvs. de listade som kritiskt hotade, hotade och sårbara).

IUCN:s rödlista inkluderar även information om växter och djur som kategoriseras som utdöda eller utdöda i det vilda, taxa som inte kan utvärderas p.g.a. otillräcklig information, samt växter och djur som antingen är nästan hotade eller skulle vara hotade om det inte var för ett pågående bevarandeprojekt.