BIOSIS Previews

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

BIOSIS Previews

Please note that this is NOT a fulltext database - it only contains links to the fulltext if a journal is subscribed to by Lund University Libraries.

BIOSIS Previews is the largest collection of biological sciences records in the world. The database covers pre-clinical and experimental research, methods and instrumentation, animal studies, and more.Search with precision using key terms and controlled terminology in context using fields including biochemistry, genes, and taxonomic data. List of Journals covered.

BIOSIS covers:


Var vänlig notera att detta INTE är en fulltextdatabas – den innehåller endast länkar till fulltext om biblioteken vid Lunds universitet prenumererar på en tidskrift.

BIOSIS Previews är världens största index över biologisk vetenskap. Databasen täcker preklinisk och experimentell forskning, metod och instrumentation, djurstudier och mer. Sök precist med hjälp av nyckeltermer och kontrollerad terminologi i fält specifikt för exempelvis biokemi, gener och taxonomiska data. Lista över tidskrifter som täcks av databasen.

BIOSIS täcker:

  • Traditionell biologi (botanik, ekologi och zoologi)
  • Tvärvetenskapliga områden (biokemi, biomedicin och bioteknik)
  • Relaterade områden (instrumentation och metoder)

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.