IDEAS

IDEAS

IDEAS is the largest bibliographic database dedicated to Economics and available freely on the Internet. Based on RePEc, it indexes items of research, including downloadable full texts.

RePEc is a large volunteer effort to enhance the free dissemination of research in Economics which includes bibliographic metadata from over 2,000 participating archives. IDEAS is just one of several services that use RePEc data.

Subject Headings: Economic History, Economics


IDEAS är den största bibliografiska, nationalekonomiska databasen som är fritt tillgänglig. Den är baserad på RePEc som är ett ideellt initiativ för att sprida forskning inom nationalekonomi. Den inkluderar bibliografiska metadata från över 2000 deltagande arkiv. IDEAS är bara en av flera tjänster som använder RePEc-data.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Nationalekonomi