Project Gutenberg eBook library (ebooks)

This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Project Gutenberg eBook library (ebooks)

Project Gutenberg uses a network of volunteers to publish free electronic versions (eBooks or eTexts) of published works which are then distributed through the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.

In Project Gutenberg you will find the classic books from the start of the 20th century and previous centuries. No texts still in copyright are published here, so generally texts are taken from books published ca pre-1923. Most Project Gutenberg e-texts are public domain and you can download and read all the e-texts, but some texts are copyright-restricted and do not allow you to reproduce, modify or distribute them.


Projekt Gutenberg publicerar, med hjälp av ett nätverk av frivilliga medarbetare, gratis elektroniska versioner (e-böcker eller e-texter) av redan publicerade verk som sedan distribueras via Projekt Gutenbergs Literary Archive Foundation.

I Projekt Gutenberg hittar man klassisk litteratur från början av 1900-talet och tidigare. Inga texter där upphovsrätten fortfarande gäller publiceras här, det mesta materialet är hämtat från böcker publicerade före ca 1923. De flesta av Projekt Gutenbergs e-texter är offentlig egendom (ej skyddade av upphovsrätten) och det är tillåtet att ladda ner alla e-texter. En del texter är dock skyddade av upphovsrätten och tillåter inte kopiering, ändring och distribution.