Lovdata

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Lovdata

Lovdata contains the Norwegian law sources in full text, the complete EEA agreements in Norwegian translation, the EFTA Court's rulings, CELEX etc.

Please note: This database is only in Norwegian. Some translations can be found.


Lovdata innehåller de norska rättskällorna i fulltext, de fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m.
Lovdata är på norska.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.