Early European Books (EEB) (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Early European Books (EEB) (ebooks)

Early European Books (EEB) is a collection of digitised books from the late Middle Ages to the French revolution. The subjects covered in the books are what people were interested in from 1450 to 1700: science, literature, history, theology, geography, and much more. The difference between EEB and other databases which contain digitised older texts is, that the creators of EEB attach importance the physical side of the books as well as the texts inside them: Pages are scanned in high-resolution and the books are photographed from all angles, which makes it possible to take a closer look at for example covers and edges.

The database contains several collections created at European research libraries, such as the Royal Libraries in Copenhagen and The Hague. At the libraries at Lund University we have access to three of the collections:

  1. Royal Library of Denmark in Copenhagen (KBDK): A survey of the items in Lauritz Nielsen’s Dansk Bibliografi 1482–1600 and its supplement. Included are the Royal Library’s Danish and Icelandic imprints from the 15th and 16th centuries.

  2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BCNF): Early printed volumes focus on four collections of historic and bibliographic importance within the library’s holdings from this period.

  3. KBDK, BNCF, Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland, Den Haag (KBNL) & The Wellcome Library: Three million pages from more than 10,000 works encompass works in major European languages, printed in the cities that led the explosion of the print industry.

Early European Books (EEB) är en samling digitaliserade böcker från den tidigmoderna perioden, från slutet av medeltiden till den franska revolutionen. Ämnena som behandlas i de skannade böckerna spänner över det mesta man var intresserad av fram till 1700-talet: allt från vetenskap, litteratur, historia, teologi, geografi och mycket mer. Till skillnad från andra databaser som innehåller digitaliserade äldre texter lägger skaparna av EEB inte bara stor vikt vid innehållet, utan också vid utformningen och materialiteten av böckerna. Sidorna skannas in högupplöst och böckerna fotograferas från alla håll, vilket gör att man kan ta sig en närmare titt på t.ex. band och kanter.

Databasen innehåller ett antal samlingar skapade på europeiska forskningsbibliotek, däribland Kungliga biblioteken i Köpenhamn och Haag. Biblioteken vid Lunds universitet har köpt tillgång till tre av samlingarna:

  1. Det Kgl. Bibliotek (KBDK): Publikationer från Lauritz Nielsen’s Dansk Bibliografi 1482–1600 och dess supplement. Kungliga bibliotekets danska och isländska tryck från 14- och 1500-talet är inkluderade.

  2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BCNF): Tidiga tryck från fyra historiskt och bibliografiskt viktiga samlingar inom bibliotekets bestånd från denna period.

  3. KBDK, BNCF, Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland, Den Haag (KBNL) & The Wellcome Library: Tre miljoner sidor från mer än 10 000 publikationer på de europeiska huvudspråken, tryckta i städer som var betydelsefulla för utvecklingen av tryckindustin på sin tid.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.