Cochrane Library Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Cochrane Library Online

The Cochrane Library is a collection of six separate databases. Five of these provide coverage of evidence-based medicine, and the one provides information on research methodology. There is also a separate database with information about the database. The databases are:

The Cochrane Library also includes:

Full-text

If you are affiliated with a National Provision as Lund University, you have seamless access to full text. You can open, print and save pdf:s of reviews using the pdf link at the top of the table of contents.

Personal profile

To be able to use the function Saved Searches you will have to register (free) a personal profile with Wiley InterScience. To register go to the Cochrane homepage. Click on Sign In (top right hand side), this will take you to the Wiley InterScience homepage. Then click Register Now (top right hand side). Following the registration an e-mail will be sent to you and you must click the link in the message within 24 hours to validate your login.

Subject Headings: evidence-based medicine; evidence-based health care; medicine; nursing


Cochrane Library består av sex olika databaser. Fem av dessa täcker evidensbaserad medicin och en databas ger information om forskningsmetodologi. Det finns även en separat databas med information om databasen. Databaserna är:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) – innehåller systematiska litteraturöversikter i fulltext som utvärderar effekten av interventioner i hälso-och sjukvård.
  • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) - innehåller strukturerade abstracts till systematiska översikter från andra delar av världen som kvalitetsgranskats samt referenser till andra översikter.
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) – innehåller referenser till kliniska prövningar ur bibliografiska databaser (främst Medline och Embase) men även andra publicerade och opublicerade källor.
  • The Cochrane Methodology Register (CMR)- innehåller referenser till artiklar och böcker som beskriver metoder för att utföra en klinisk studie eller förbereda en systematisk översikt.
  • The Health Technology Assessment Database (HTA)- innehåller pågående och avslutade projekt om utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder.
  • The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) - Innehåller kvalitetsbedömda och utvärderade hälsoekonomiska interventioner.

Cochrane Library innehåller även:

  • En handbok med instruktioner för hur man gör en Cochrane systematic review
  • En ordlista med metodologiska termer
  • Kontaktuppgifter till de olika forskargrupperna och andra enheter inom Cochranesamarbetet

Fulltext

LU ger access till fulltexter. Du kan öppna, skriva ut och spara pdf-filen av Cochranerapporten genom att klicka på View PDF längst upp till höger.

Personlig profil

För att kunna spara sökningar behöver du registrera din personliga profil via Wiley InterScience. Gå till Cochranes hemsida. Klicka på Sign In (överst till höger) som tar dig till Wiley InterScience hemsida. Välj Register och fyll i dina uppgifter. Efter registrering får du ett e-postmeddelande. Du måste klicka på länken i meddelandet inom 24 timmar för att bekräfta din inloggning.

Ämnesord: evidensbaserad medicin, evidensbaserad vård; medicin; omvårdnad


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.