Economic History Data

Economic History Data

Ekonomiskhistoriska institutionen, Lunds universitet har genom åren skapat flera unika historiska databaser, som Svenska riks- och regionalräkenskaper, Historiska jordbruksproduktionsserier på mikronivå, Historiska pris- och valutakursserier etc. När du refererar till dessa i dina egna publikationer– ange källorna. Hur du ska hänvisa anges utförligt i databaserna.

Digitala och fysiska samlingar

 • Svenska historiska nationalräkenskaper 1300–2010
 • Svenska historiska regionräkenskaper 1571–2010
 • LU - MADD: Lunds universitets makroekonomiska och demografiska databas
 • Historisk databas över skånskt jordbruk 1702–1881
 • Nominella och reala effektiva växelkurser för Europa
 • Riksdags- och bondeförmögenhetsdatabas 1769–1895
 • Svensk penningmängd 1619 fram till idag
 • Börsvärde för börsbolag 1975–1987
 • Svensk jord, enligt ägartyp, 1718–1865
 • Arbetskonflikter i relation till plats 1859–1938

The department of Economic History at Lund University has over the years created several unique historical databases. They contain ground-breaking works like Swedish national and regional accounts, historical agricultural output series on micro level, historical prices, and exchange rate series, etc. When you use the data in papers or publications – please indicate the sources. How to refer is described in detail in the databases.

Digital and physical collections

 • Swedish Historical National Accounts 1300–2010
 • Swedish Historical Regional Accounts 1571–2010
 • LU - MADD: Lund University Macroeconomic and Demographic Database
 • Historical Database of Scanian Agriculture 1702–1881
 • Nominal and real effective exchange rates for Europe
 • Parliamentarian and farmer wealth database 1769–1895
 • Swedish Money supply 1619 until present
 • Market Capitalisation of Listed Companies 1975–1987
 • Swedish land, according to ownership type, 1718–1865
 • Labour Conflicts by location 1859–1938