Juridika Premium

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Juridika Premium

Databasen innehåller uppdaterade norska lagkommentarer så som Straffeloven samt ett hundratal norska juridiska böcker i fulltext från Universitetsforlaget från 2002 och framåt. Databasen innehåller även ett tjugotal tidskrifter inom juridik och närliggande ämnen, exempelvis hittar du här Tidsskrift for Rettsvitenskap.
OBS: För att använda databasen behöver du skapa ett konto. Registrera kontot första gången du använder databasen.

The database contains updated Norwegian commentaries such as the Penal Code and about a hundred Norwegian legal books in full text from the Universitetsforlaget from 2002 onwards. The database also contains some twenty journals in law and related subjects, for example, you can find here Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Note: To use the database you need to create an account. Register your account the first time you use the database.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.