Röster från Ravensbrück

Röster från Ravensbrück

Våren 1945 räddades överlevande från de tyska koncentrationslägren. Med Folke Bernadottes Vita Bussar kom över 21.000 människor av olika nationaliteter till landets södra delar.

Den polske lektorn vid Lunds universitet, Zygmunt Łakociński (d. 1987) tog tillsammans med historikern Sture Bolin initiativet till att bilda en arbetsgrupp som skulle dokumentera de f.d. koncentrationslägerfångarnas upplevelser. Svenska staten finansierade verksamheten. Projektet som fick namnet Utrikespolitiska institutets polska arbetsgrupp i Lund pågick från oktober 1945 till november 1946. De f.d. fångarna berättade i djupintervjuer om sina upplevelser. Arkivet, som till en början deponerades på Universitetsbiblioteket i Lund, övergick i en gåva från Łakocińskis bröstarvingar år 2004.

Voices from Ravensbrück

In the spring of 1945, the survivors were rescued from the German concentration camps. With Folke Bernadotte’s White Buses, over 21 000 people of different nationalities arrived in the southern regions of Sweden.

A Polish senior lecturer at Lund University, Zygmunt Łakociński (d. 1987), together with historian Sture Bolin, took the initiative of setting up a working group to document the experiences of the former concentration camp prisoners. The Swedish state financed the activity. The project, which was named the Foreign Policy Institute’s Polish working group in Lund, went on from October 1945 to November 1946. The former prisoners recounted their experiences in in-depth interviews. The archive, which was initially deposited at the University Library in Lund, was handed over in a gift from Łakociński’s heirs in 2004.