Språkrådet / the Language Council of Sweden

Språkrådet / the Language Council of Sweden

Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och kan ses som Sveriges officiella språkvårdsorgan. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romani och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i Sverige. Rådet ger även ut språkböcker och tidskrifter, håller föredrag, bedriver språkforskning och verkar för svenskt och nordiskt språksamarbete.

På Språkrådets hemsida kan du bl.a. få hjälp med och hitta länkar till:

... och mycket mer.


This is the web site of the Language Council of Sweden. The Council's mission is to monitor the development of spoken and written Swedish and also to monitor the use and status of all other languages spoken in Sweden. Primarily, that means promoting the use of Swedish sign language and our five official minority languages, Finnish, Meänkieli, Sami, Romani and Yiddish.

The Swedish word "språkvård" is a loan translation of the German word "Sprachpflege". Literally, språkvård means 'language care', but is often translated as language cultivation or language planning. This involves the making of handbooks, giving lectures and linguistic guidance and raising people's linguistic awareness, but also entails longer-term efforts to influence the language situation in the country.