Social Sciences Citation Index (SSCI)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Social Sciences Citation Index® (SSCI) is a major international database for all social sciences. Every article has details on cited authors and works, making it possible to search for a cited author. Also included are relevant articles from more than 3,300 science journals. Subjects included: Anthropology, History, Industrial Relations, Information Science & Library Science, Law, Linguistics, Philosophy, Psychology, Psychiatry, Political Science, Public Health, Social Issues, Social Work, Sociology, Substance Abuse, Urban Studies, Women's Studies.

List of journals.


Social Sciences Citation Index® (SSCI) är en stor internationell databas för alla samhällsvetenskapliga ämnen. Alla artiklar har uppgifter om citerade författare och verk, vilket gör det möjligt att söka efter en citerad författare. Dessutom ingår relevanta artiklar från mer än 3 300 vetenskapliga tidskrifter. SSCI innehåller bland annat: Antropologi, Historia, Industriella relationer, Biblioteks- och informationsvetenskap, Juridik, Lingvistik, Filosofi, Psykologi, Psykiatri, Statsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Sociologi och Genusvetenskap.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.