Lagrummet

Lagrummet

Lagrummet is the official Internet portal for information on Swedish legislation in the public domain. Visitors to the site have access to all statutes currently in force and information on impending legislation. Please note: this database is only in Swedish.


Lagrummet är den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet. Regeringen har i rättsinformationsförordningen (1999:175) föreskrivit att det skall finnas ett offentligt rättsinformationssystem. Rättsinformationssystemet skall föras med hjälp av informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett allmänt nätverk.

Rättsinformationssystemet innehåller bland annat följande rättskällor: Förarbeten till lagstiftningen ; Lagar, förordningar och föreskrifter ; Svensk rättspraxis ; Internationellt material.

Följande typer av dokument finns tillgängliga i Lagrummet: Kommittédirektiv ; Kommittéberättelsen ; Statens offentliga utredningar (SOU) ; Departementsserien (Ds) ; Propositioner och skrivelser ; Motioner ; Redogörelser och förslag ; Utskottsbetänkanden ; Riksdagens protokoll ; Sakregister över riksdagens ärenden och beslut ; Planeringsregister över riksdagens ärenden och beslut ; Författningsregister ; Författningar i fulltext ; Svensk författningssamling (SFS) som den kungörs ; Myndigheters föreskrifter ; Myndigheters avgöranden ; Domstolars avgöranden ; Sveriges internationella överenskommelser.