Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet.

I KemI:s databaser hittar du bl.a. information om ämnens namn, egenskaper, farlighet och eventuella begränsningar för hur de får användas. Följande databaser finns tillgängliga på webbplatsen:

Kemikalieinspektionen länkar även till andra webbplatser inom kemikalie- och miljöområdet.