Keesing's World News Archive

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Keesing's World News Archive

Databasen Keesing's World News Archive innehåller information om politiska, ekonomiska och sociala händelser från hela världen. Artiklarna hämtas från den tryckta publikationen Keesing's Record of World Events (ISSN: 0950-6128) som utkommer en gång i månaden och bygger på dagliga nyhetsrapporter. Inga uppdateringar har gjorts i Keesing’s sedan 2016.

Följande titlar finns tillgängliga i tryck på Universitetsbiblioteket, UB: Keesing's record of world events (Vol. 33-45, 1987-1999) och Keesing's contemporary archives (Vol. 1-32, 1931-1986).

Copyright och användning
* Det är förbjudet att kopiera, reproducera, sälja och på annat sätt använda både innehållet och tjänsterna i arkivet för kommersiella ändamål.
* Att sammanställa kompendier, tryckta eller online, eller andra former av samlingar som kan härledas från arkivet är inte tillåtet.
* Överträdelser kan innebära att ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet stängs av.


Keesing's World News Archive contains articles on the world's political, social, and economic events. The information is based on the printed monthly publication, Keesing's Record of World Events (ISSN: 0950-6128). No updates have been added to Keesing’s since 2016.

These titles are available in print at the University library, UB: Keesing's record of world events (Vol. 33-45, 1987-1999) and Keesing's contemporary archives (Vol. 1-32, 1931-1986).

Copyright and use
* You are not allowed to copy, duplicate, sell or re-sell the material or services of the web site for any commercial use.
* Making any derivative work, such as course-packs and others, of the material on the web site is strictly forbidden.
* Violations of these restrictions may cause you to lose your student account or LUCAT-identity.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.